Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Publiczne Służby Zatrudnienia
 • Monitor Polski
 • ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • Związek Powiatów Polskich
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przejdź do: plonsk.praca.gov.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-21.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Pokrzywnicki, pp@pupplonsk.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 23 662 56 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku prowadzona jest w trzech lokalizacjach:                              

 • Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, przy ul. Wolności 12 w Płońsku (siedziba główna)
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku - Punkt Rejestracji Oświadczeń dotyczących Zatrudnienia Cudzoziemców, przy ul. Władysława Jagiełły 16 w Czerwińsku nad Wisłą (Pomieszczenie w budynku Urzędu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą)
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku - Jednoosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy, przy ul. Jana Kilińskiego 64 w Raciążu (Pomieszczenie w budynku współdzielonym z Zespołem Szkół w Raciążu)

Informacje dotyczące wszystkich siedzib Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

 • Do budynków w których Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku prowadzi działalność prowadzą schody do których są przymocowane poręcze. Przy schodach do siedziby w Płońsku prowadzi dodatkowo podjazd dla wózków. Przy schodach do siedziby w Czerwińsku zamontowane są pochylnie.Dostęp do siedziby w Raciążu dla osób na wózkach inwalidzkich  jest zapewniony w sposób alternatywny.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
 • W budynkach brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkami nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem Punku Rejestracji Oświadczeń w Czerwińsku, gdzie wyznaczono miejsce.
 • Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W każdej siedzibie Urzędu można skorzystać z tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, którego wzór znajduje się poniżej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 08:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6758
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-31 15:11