Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Publiczne Służby Zatrudnienia
 • Monitor Polski
 • ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • Związek Powiatów Polskich
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przejdź do: plonsk.praca.gov.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-21.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Pokrzywnicki, pp@pupplonsk.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 23 662 56 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Wolności - do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma windy. Brak również toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku umożliwia obsługę osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się posługujących się polskim językiem migowym. Urządzenie audiowizualne zainstalowane jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku przy ul. Wolności 12, pokój nr 10A i dostępne dla interesantów w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. System wykorzystuje wideokonferencje do komunikowania się z certyfikowanymi tłumaczami języka migowego. Dzięki temu klienci otrzymują stały dostęp do tłumacza bez potrzeby wcześniejszego umawiania się.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4951