Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Publiczne Służby Zatrudnienia
 • Monitor Polski
 • ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • Związek Powiatów Polskich
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przejdź do: plonsk.praca.gov.pl

Treść strony

Wykaz rejestrów i ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy

WYDZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY

 • Rejestr zajęć komorniczych i administracyjnych
 • Ewidencja wysłanych upomnień
 • Ewidencja tytułów wykonawczych

WYDZIAŁ OGRANIZACYJNO ADMINISTRACYJNY

 • Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio - rejestr
 • Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych - rejestr elektroniczny
 • Zbiór umów
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich wzory odciskowe
 • Środki do rejestrowania i kontroli obiegu dokumentacji
 • Pełnomocnictwa, upoważnieania, wzory podpisów i podpisy elektroniczne

WYDZIAŁ EWIDENCJI ŚWIADCZEŃ I INFORMACJI

 • Rejestr osób zarejestrowanych
 • Rejestr odwołań od decyzji Urzędu
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy
 • Rejestr dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odroczenia zwrotu, rozłożenie na raty
 • Ewidencja dokumentacji przechowywanej w składnicy akt

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 • Strategie, programy, plany i sprawozdania własnej jednostki
 • Analizowanie, monitoring, ocena lokalnego rynku pracy
 • Wnioskowanie o udział w zewnętrznych programach i projektach
 • Realizacja programów i projektów zewnętrznych
 • Współpraca z instytucjami rynku pracy
 • Umowy i porozumienia z instytucjami rynku pracy
 • Informacje do OPS dotyczące sytuacji dłużników alimentacyjnych

POŚREDNICTWO PRACY

 • Oferty pracy
 • Elektroniczna ewidencja kart pracodawców krajowych
 • Oferty pracy za granicą
 • Oferty pracy do upowszechnienia
 • Zwolnienia grupowe
 • Osoby aktywnie poszukujące pracy
 • Skierowania od pośrednika
 • Giełdy pracy
 • Wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym
 • Rezygnacje z zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcom
 • Elektroniczny rejestr oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy  cudzoziemcom
 • Międzynarodowe oferty pracy

PORADNICTWO ZAWODOWE

 • Porady indywidualne
 • Porady grupowe
 • Karty usług doradczych
 • Udzielanie indywidualnych informacji zawodowych
 • Udzielanie grupowych informacji zawodowych
 • Baza danych informacji o zawodach na lokalnym rynku pracy
 • Spotkania z młodzieżą

SZKOLENIA

 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych
 • Dobór instytucji
 • Rekrutacja i dobór uczestników szkoleń
 • Szkolenia indywidualne i grupowe
 • Pożyczki szkoleniowe
 • Dodatki i stypendia za okres szkolenia
 • Trójstronne umowy szkoleniowe
 • Finansowanie kosztów egzaminów/ uzyskania licencji
 • Studia podyplomowe

INSTRUMENTY RYNKU PRACY

 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Współpraca z gminami i podmiotami w zakresie psu
 • Finansowanie staży, przygotowania zawodowego, stypendiów i szkoleń
 • Staże zawodowe
 • Stypendia na kontynuowanie nauki
 • Finansowanie kosztów przejazdu w trakcie szkolenia
 • Dofinansowanie miejsc pracy, granty
 • Dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy
 • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
 • Pomoc finansowa bezrobotnemu w związku z podjęciem pracy
 • Finansowanie kosztów przejazdu
 • Finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoby zależnej
 • Bon stażowy
 • Bon szkoleniowy
 • Bon zatrudnieniowy
 • Bon na zasiedlenie
 • Wnioskowanie pracodawców o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS
 • Dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
 • Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za zatrudnienie skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy
 • Refundacja części wynagrodzenia … Art.. 150F
 • Program Aktywizacja i Integracja

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12123
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-06-21 14:04:03